Wageningen MFC is een: Algemeen nut beogende instelling

BELEIDSPLAN

STICHTING WAGENINGEN METROPOLITAN FOOD CLUSTERS

WERKTITEL: WAGENINGEN MFC FOUNDATION 

 

Bijlagen            

Statuten  

Jaarrekening (in voorbereiding)

Uittreksel Kamer van Koophandel  

Huishoudelijk reglement

  

Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Wageningen MFC Foundation het actuele beleid vast.  Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

 

Strategie  

Statutaire doelstelling:       

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt. 

 

De stichting heeft ten doel:

a. het - al dan niet op voorstel van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Wageningen MFC Association en/of het research board van de stichting - bekostigen en continueren van research en development ten behoeve van The Metropolitan Food Clusters (MFC). Domain, ten behoeve van organisaties (in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)) die zich bezighouden met voedselproductiesystemen en ten behoeve van specifieke onderzoeken gericht op voedselproductie, alsmede het continueren en beheren van (de opbrengsten uit) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze voedselproductiesystemen;

b. het wetenschappelijk toetsen van Metropolitan Food Clusters (MFC) Domain initiatieven;

c. het delen van kennis op onder andere het gebied van Metropolitan Food Clusters (MFC) Domain met professoren en andere personen;

d. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, besturen van, alsmede het (doen) financieren van ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;

e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het werven van fondsen in de breedste zin van het woord, waaronder onder andere wordt begrepen donaties, giften, subsidies, sponsering, erfstellingen, legaten, alsmede het beheren en besteden van deze gelden;

b. het verlenen van financiële steun aan personen, rechtspersonen, instellingen en organisaties in binnen- en buitenland, die zich bezig houden met onderzoek naar- en ontwikkeling van voedselproductiesystemen.

 

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. 

 

Afwezigheid winstoogmerk  

Als hierboven gesteld met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen en de stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

 

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 13.3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

 

 Beleid         

Te verrichten werkzaamheden van de instelling        

De instelling verricht de volgende werkzaamheden:

a. het - al dan niet op voorstel van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Wageningen MFC Association en/of het research board van de stichting - bekostigen en continueren van research en development ten behoeve van The Metropolitan Food Clusters (MFC).  

b. het wetenschappelijk toetsen van Metropolitan Food Clusters (MFC) Domain initiatieven;

c. het delen van kennis op onder andere het gebied van Metropolitan Food Clusters (MFC) Domain met professoren en andere personen;

d. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;

e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.hier volgt een uiteenzetting van de werkzaamheden]. 

 

Bovenstaande activiteiten worden middels een research board geinitieerd, gemonitoord en op resultaat gevalideerd. Daarnaast zal de research boad aktief zijn bij het dissiminatie van de verkregen resultaten in het WMF werkveld. Daarmee geven zij invulling aan de realisatie van de doelstelling] draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals  vermeld in artikel 2 van de statuten.”

 

Tav het research board is in de statuten vastgelegd:                                                                

 

1.   De stichting kent een research board, bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal natuurlijke personen.

2.   De leden van het research board worden door het bestuur benoemd, zulks voor een periode van ten hoogste vijf jaren.

3.   Zodra door een initiatiefnemer en/of door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Wageningen MFC Association een projectvoorstel is ingediend bij het bestuur, neemt het research board daarvan kennis en doet het research board aan het bestuur een niet-bindend voorstel omtrent de mate waarin het ingediende project in aanmerking komt voor financiering vanuit de stichting. Het nemen van het juridisch bindende besluit voor het al dan niet financieren van een project wordt te allen tijde genomen door het bestuur, nadat zij hiertoe een niet-bindend voorstel heeft ontvangen van het research board.

4.   De werkwijze van het research board wordt nader geregeld in een door het bestuur vast te stellen reglement.

 

Werving en beheer van gelden

De instelling werft gelden ten behoeve an de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten. [Hier volgt een uiteenzetting van in de toekomst te ontplooien wervingsactiviteiten.]’  

Of, indien van toepassing:  

‘De instelling werft geen gelden.” 

“Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. [Hieronder dient het beheer van de inkomsten te worden weergegeven]. De instelling streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten 

bedragen dan x% van ……. ”      

 

Vermogen van de instelling

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.”        

 

Bestedingsbeleid

De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten.

 

Beschikken over het vermogen van de instelling         

Op grond van de statuten van de instelling bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen  van de instelling als ware het eigen vermogen.”            

 

Overige 

Beloningsbeleid

 

De bemensing van Wageningen MFC Foundation bestaat uit:

1. Bestuur (zie stichtingsacte): De leden van het bestuur ontvangen voor hun (beleids)werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Het niveau van het vacatiegeld wordt jaarlijks vastgesteld en zal niet-bovenmatig zijn/ is gangbaar voor een dergelijke stichting als Wageningen MFC Foundation en bovendien gerelateerd zijn aan de geprognotiseerde verwachte bijdrage

 

2. Een wetenschappelijke raad De leden van de wetenschappelijke raad ontvangen voor hun (beleids)werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Het niveau van het vacatiegeld wordt jaarlijks vastgesteld en zal niet-bovenmatig zijn / is gangbaar voor een dergelijke stichting als Wageningen MFC Foundation zijn en bovendien gerelateerd zijn aan de geprognotiseerde verwachte bijdrage van een ieder.

 

3. Operationele staf. Deze wordt bij derden ingehuurd tegen gangbare markt-conforme (meest economische) tarieven op basis van “uurtje-factuurtje” en jaarlijks heroverwogen

 

Destichting heeft daarmee geen personeel in dienst.         

 

Beschrijving administratieve organisatie       

De administratie van de instelling wordt gevoerd door een extern administratiebureau Jos Bauhaus gevestigd te IJsselstein. Dit administratiekantor zal worden gevoed met uit te zetten verplichtingen en te verrichten inkomsten en betalingen door de penningmeester met een check door het voltallige bestuur. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor dejaarrekening van de instelling.          

 

Publicatieplicht 

Met ingang van 1 januari 2014 dient een ANBI aan haar publicatieplicht te voldoen. Voor de publicatie van het beleidsplan op internet kan een ANBI volstaan met een publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen van het beleidsplan.

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van deze website.

Bijlagen

 

Download
Statuten
Afschrift akte van oprichting Stichting
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Download
Uittreksel Kamer van Koophandel
uittreksel Stichting Wageningen MFC Foun
Adobe Acrobat Document 205.5 KB